Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Моле се сви адвокати АК Ниш да провере тачност својих података на сајту коморе и у случају грешке или неке промене о истом обавесте мејлом комору како би информације биле ажуриране због списка за одбрану по службеној дужностикоји који ће бити евидентиран на Call centru Адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности.

Најновије вести
ПОСЕТА ОМБУДСМАНУ КАТАЛОНИЈЕ И АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ КАТАЛОНИЈЕ


Саопштење поводом закључка комисије за заштиту конкуренције


Смернице АК Србије број: 308/2018 од 20.04.2018.године за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва.


Обавештење Управе за трезор корисницима јавних средстава


Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура


Најновија обавештења
Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020. године


Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2


Одлука о потврђивању листе кандидата за Представнике у Скупштини АК Ниш за мандатни период 2020-2024 године и Одлука о одлагању поступка избора за Представнике у Скупштини АК Ниша за мандатни период 2020-2024 године до окончања ванредног стања


УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА АДВОКАТА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ЛИСТИ КОЛ ЦЕНТРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ


САОПШТЕЊЕ-ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВАР РС