Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica

Dobrodošli

na Web prezentaciju Advokatske komore Niša. Na našem sajtu možete pronaći informacije o radu komore, advokatima komore i najnovije vesti i obaveštenja. Sa zadovolјstvom Vam stojimo na raspolaganju za sva Vaša pitanja i sugestije.

Dokumenta za upis u imenik advokata

datum objavljivanja 30.05.2014. godine

Spisak potrebne dokumentacije za upis u imenik ADVOKATA:

 1. Zahtev za upis u Imenik advokata u slobodnoj formi sa kratkom profesionalnom biografijom
 2. Upitnik - može se preuzeti ovde
 3. Izvod iz knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci)
 4. Uverenje o državljanstvu (ne stariji od 6 meseci)
 5. Diploma pravnog fakulteta (overena kopija)
 6. Uverenje o položenom pravosudnom ispitu (overena kopija)
 7. Kandidati koji imaju uverenje o položenom advokatskom ispitu dostavljaju original (ako su položili u AK Niš) odnosno overenu kopiju (ako nisu položili u AK Niš)
 8. Uverenje Osnovnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 9. Uverenje Centra za socijalni rad da je kandidat poslovno sposoban
 10. Lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidata izdato od ustanove koja vrši pregled komisijski (Domovi zdravlja, Zavodi za zdravstvenu zaštitu radnika, Instituti za javno zdravlje, Železnička ambulanta u Nišu i sl.)
 11. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta ako je sa čipom
 12. Potvrda/izjava da je kandidat raskinuo radni odnos ili potvrda sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje
 13. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm
 14. Potvrda Centralnog registra Fonda PIO da se lice ne nalazi na evidenciji lica koja uplaćuju doprinose po osnovu radnog odnosa /S obzirom da je prelaznim odredbama člana 116. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, propisano da od 01.01.2016.godine prestaje da važi obrazac radne knjižice/
 15. Izjava da nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili status statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika Upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečenog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije
 16. Potvrdu prethodnog poslodavca da kandidat nije disciplinski odgovarao, a ako jeste kada i za koju povredu radne obaveze i koja je disciplinska mera izrečena
 17. Dokaz da je obezbeđen prostor podoban za obavljanje advokatske delatnosti ( Pravni osnov korišćenja poslovnog prostora)
 18. Potvrdu o uplati takse u iznosu od 500,00 dinara na tekući račun br. 160-18231-91, na ime naknade kod podnošenja zahteva za upis u Imenik advokata, advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika-volontera
 19. Potvrda o uplati takse u iznosu od 250,00 dinara na tekući račun br. 840-742221843-57, na ime republičke administrativne takse, u korist budžeta Republike Srbije, sa pozivom na broj koji je šifra opštine u kojoj se vrši uplata
 20. Zahtev za oslobađanje dela troškova za kandidate koji se upisuju u imenik iz redova pripravnika - može se preuzeti ovde