Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica

Dobrodošli

na Web prezentaciju Advokatske komore Niša. Na našem sajtu možete pronaći informacije o radu komore, advokatima komore i najnovije vesti i obaveštenja. Sa zadovolјstvom Vam stojimo na raspolaganju za sva Vaša pitanja i sugestije.

Dokumenta za upis u imenik advokatskih pripravnika/volontera

datum objavljivanja 30.05.2014. godine

Spisak potrebne dokumentacije za upis u imenik ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA/ VOLONTERA

 1. Zahtev za upis u Imenik advokatskih pripravnika/volontera u slobodnoj formi sa kratkom profesionalnom biografijom
 2. Upitnik - može se preuzeti ovde
 3. Izvod iz knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci)
 4. Uverenje o državljanstvu (ne stariji od 6 meseci)
 5. Diploma pravnog fakulteta ili uverenje o diplomiranju (overena kopija)
 6. Uverenje Osnovnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 7. Uverenje Centra za socijalni rad o poslovnoj sposobnosti
 8. Lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidata izdato od ustanove koja vrši pregled komisijski (Domovi zdravlja, Zavodi za zdravstvenu zaštitu radnika, Instituti za javno zdravlje, Železnička ambulanta u Nišu i sl.
 9. Potvrda/izjava da je kandidat raskinuo radni odnos ili potvrda iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje
 10. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta ako je sa čipom
 11. Ugovor o radu sa advokatom kod koga obavlja pripravnički staž
 12. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm
 13. Potvrda Centralnog registra Fonda PIO da se lice ne nalazi na evidenciji lica koja uplaćuju doprinose po osnovu radnog odnosa /S obzirom da je prelaznim odredbama člana 116. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, propisano da od 01.01.2016.godine prestaje da važi obrazac radne knjižice/
 14. Izjava da kandidat nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili status statutarnog zastupnika
 15. Potvrdu o uplati takse u iznosu od 500,00 dinara na tekući račun br. 160-18231-91, na ime naknade kod podnošenja zahteva za upis u Imenik advokata, advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika-volontera
 16. Potvrda o uplati takse u iznosu od 250,00 dinara na tekući račun br. 840-742221843-57, na ime republičke administrativne takse, u korist budžeta Republike Srbije, sa pozivom na broj koji je šifra opštine u kojoj se vrši uplata