Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Jавни позив за прикупљање понуда за закључивање уговора о колективном осигурању од професионалне одговорности адвоката Адвокатске коморе Ниш

датум објављивања: 27.02.2018. године

Број: 308-4/2018
Датум: 22.02.2018.године

Управни одбор Адвокатске коморе Ниш, на 87.телефонској седници одржаној дана 22.02.2018. године, у просторјама Адвокатске коморе Ниш Ул.Генерала Боже Јанковића бр.1, спрат III стан бр.19,18000 – Ниш, на основу члана 37. Закона о адвокатури („Службени гласник Републике Србије“, број: 31/2011), члана 29 и члана 234. Статута Адвокатске коморе Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 8/2012 и 99/2015, једногласно је донео следећу

О Д Л У К У
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

1. Упутити јавни позив друштвима за осигурање за прикупљање понуда за закључивање уговора о колетивном осигурању од професионалне одговорности за адвокате уписане у Именик адвоката Адвокатске коморе Ниш за период од 17.05.2018.године до 17.05.2019.године.

2. Минимална осигурана сума за штету од професионалне одговорности је 20.000,00 €. (Одлука број:599-7/2012 Адвокатске коморе Србије).

3. На дан доношења одлуке о објављивању јавног позива у Именик адвоката Адвокатске коморе Ниш уписано је 1019 адвоката.

4. Понуђачи осигуравајућа друштва треба да доставе понуду и то:

-за осигурање адвоката АК Ниш од штета у обављању професионалне делатности на основу полисе колективног осигурања за покриће штете до 20.000,00 €.

5. Заинтересовани понуђачи-осигуравајућа друштва треба да доставе понуду за осигурање адвоката Адвокатске коморе Ниш од штета у обављању професионалне делатности на основу полисе колективног осигурања за покриће штете до 20.000,00 €.

6. Заинтересовани понуђачи-осигуравајућа друштва дужни су да у понуди посебно искажу:
-услове осигурања
-ризике који су обухваћени осигурањем
- ограничења и искључења ризика
- трајање осигурања 1 година ( од 17.05.2018.године до 17.05.2019.године)
-почетак важности полисе за све уписане адвокате у Именик адвоката АК Ниш на дан 17.05.2018.године, а за накнадно новоуписане адвокате од дана приступања Уговору о колективном осигурању адвоката од штете у обављању професионалне одговорности.
- начин плаћања премије - једнократно у целини
- начин и рокове пријаве настанка штетног догађаја
- начин утврђивања штете
- начин утврђивања наступања осигураног случаја
-опште и посебне услове осигурања
-начин утврђивања броја лица покривених полисом колективног осигурања од штета у обављању професионалне делатности
-попусти или други облици стимулације за она лица која су обухваћена полисом осигурања, а у току трајања осигурања нису опроузроковала штетни догађаја
- друге податке од значаја за вредновање понуде

7. Рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања јавног позива.

8. У прилогу понуде понуђачи су дужни да доставе:
-доказе о регистрацији за послове осигурања
-последњи извештај о контроли Народне Банке Србије и
-потврду о бонитету

9. Управни одбор Адвокатске коморе Ниш ће на седници Управног одбора у складу са својом одлуком са 87. телефонске седнице од 22.02.2018.године донети оцену подобности и квалитету достављених понуда, извршиће контролу и рангирање понуда и донети одлуку о избору најповољнијег понуђача.

10. Јавни позив обајавити у „Народним новинама“ и на интернет страници Адвокатске коморе Ниш

11. Затворене понуде се достављају на адресу Адвокатска комора Ниш, Ул. Генерала Боже Јанковића 1/19, са назнаком „Понуда за осигурање“.

Председница
Управног одбора АК Ниш
Бранкица Орловић, адвокат

Одлуку можете преузети oвде.