Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Одлука о мерилима и критеријумима за ослобађање трошкова уписа у именик адвоката

датум објављивања: 05.09.2014. године

Бр.1438-4/2016
Датум: 17.09.2016. године

Управни одбор Адвокатске коморе Ниш, на 60. редовној седници одржаној дана 17.09.2016. године, у просторјама Адвокатске заједнице Ниш, у „Ул. Цвијићевој“ број 26, 18 000 Ниш, одлучујући по предлогу адв. Бранкице Орловић председнице АК Ниш, у складу са чланом 14. Одлуке Адвокатске коморе Србије број: 476-4/2014 од 22.06.2014.године и чланом 31. став 1. тачка Статута адвокатске коморе Ниш („Службени лист Града Ниша“, број: 8/12 („Службени лист Града Ниша“, број: 8/12 и 99/2015), донео je

О Д Л У К У
О МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ТРОШКОВА УПИСА У ИМЕНИК АДВОКАТА

Члан 1.

Кандидат који подноси захтев за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Ниш из редова адвокатских приправника, може поднети захтев за делимично ослобађање трошкова уписа који износе 4 000 евра, у динарској противвредности по продајном курсу Народне Банке Србије на дан уплате, у складу са Одлуком Управног одбора АК Србије број. 476-4/2014 од 22.06.2014. године.

Захтев из става 1. подноси се истовремено са захтевом за упис у Именик адвоката, а најкасније до дана одлучивања по поднетом захтеву за упис у Именик адвоката.

Члан 2.

Кандидат из члана 1. може бити ослобођен плаћања трошкова уписа и то дела трошкова уписа на име накнаде за стечена добра Адвокатске коморе Ниша и Адвокатске коморе Србије, који је Одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 476-4/2014 од 22.06.2014. године, утврђен у износу од 3.500,00 евра, уколико испуњава следеће услове:

- да је био уписан у Именик адвокатских приправника у трајању од најмање две године,

- да захтев подноси најкасније у року од 1 године, по престанку приправничке вежбе чије је трајање утврђено одредбом члана 61. Закона о адвокатури (4 године трајања приправничке вежбе),

- да је измирио све доспеле обавезе према Адвокатској комори у којој је обављао приправничку вежбу,

- да је адвокат код кога је обављао приправничку вежбу измирио све материјалне обавезе према Адвокатској комори сходно члану 32. Закона о адвокатури,

- да за време трајања приправничке вежбе, као и након престанка статуса адвокатског приправника, није засновао радни однос о чему је дужан поднети доказ.

Члан 3.

Одлуку о захтеву за делимично ослобађање трошкова уписа доноси Управни одбор Адвокатске коморе Ниша, који доноси одлуку о упису у Именик адвоката.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мерилима и критеријумима за ослобађање трошкова уписа у Именик адвоката Управног одбора Адвокатске коморе Ниша број 803/2014 од 28.08.2014. године.

Члан 5.

Кандидати који су пре ступања на снагу ове одлуке подносили захтев за ослобађање дела трошкова уписа у Именик адвоката у складу са Одлуком Управног одбора број 803/2014 од 28.08.2014. године и чији је захтев одбијен, а који су на дан подношења тог захтева испуњавали услове из члана 2. ове одлуке, могу поново поднети захтев за делимично ослобађање трошкова уписа у Именик адвоката у складу са овом одлуком.

Захтев из претходног става се подноси Управном одбору у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Приликом одлучивања о захтеву из става 1. овог члана Управни одбор ће примењивати услове из члана 2. ове одлуке.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, тј. дана 17.09.2016.године.

Члан 7.

Одлуку објавити на Огласној табли Адвокатске коморе Ниша и на сајту Адвокатске коморе Ниша.

У Нишу, 17.09.2016. године

Председница Управног одбора
Бранкица Орловић,адв.

Прву страну документа можете приузети овде.
Другу страну документа можете приузети овде.