Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Документа за упис у именик адвокатских приправника/волонтера

датум објављивања: 10.12.2018. године

Списак потребне документације за упис у Именик

АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА/ ВОЛОНТЕРА

 

 1. Захтев за упис у Именик адвокатских приправника/волонтера у слободној форми са кратком професионалном биографијом
 2. Упитник - може се преузети овде
 3. Диплома Правног факултета 
 4. Извод из књиге рођених  (оригинал, важност 6 месеци)
 5. Уверење о држављанству (оригинал, важност 6 месеци)
 6. Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал, важност 6 месеци)
 7. Уверење Вишег јавног тужилаштва у Нишу да се против подносиоца захтева за упис у Именик адвокатских приправника не води истрага за кривична дела предвиђена у чл. 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције из надлежности Вишег јавног тужилаштва у Нишу и Вишег суда у Нишу ( оригинал, важност 6 месеци)- издаје Виши суд у Нишу
 8. Уверење МУП-а о подацима из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (оригинал, важност 6 месеци)
 9. Уверење Центра за социјални рад да је кандидат пословно способан (оригинал, важност 6 месеци)
 10. Лекарско уверење о општој здравственој способности кандидата издато од установе која врши преглед комисијски (Домови здравља, Заводи за здравствену заштиту радника, Институти за јавно здравље, Железничка амбуланта у Нишу и сл.)
 11. Потврда/изјава да је кандидат раскинуо радни однос или потврда из евиденције Националне службе за запошљавање
 12. Фотокопија личне карте или очитана лична карта ако је са чипом
 13. Уговор о раду са адвокатом код кога обавља приправнички стаж ( Напомена: у уговору назначити да се почетак обављања приправничке вежбе рачуна се од дана полагања приправничке заклетве у трајању од најмање 2, а највише 4 године) 
 14. Две фотографије величине 3,5 cm  x 4,5 cm
 15. Потврда Централног регистра Фонда ПИО да се лице не налази на евиденцији лица која уплаћују доприносе по основу радног односа /С обзиром да је прелазним одредбама члана 116. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о раду, прописано да од 01.01.2016. године престаје да важи образац радне књижице/
 16. Изјава под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да нема другу регистровану самосталну делатност или статус статутарног заступника, директора или председника Управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стеченог управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције.
 17. Изјава под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да кандидат нема положен правосудни испит или радно искуство које му даје право на полагање правосудног испита.
 18. Потврду о уплати таксе у износу од 500,00 динара на текући рачун бр. 160-18231-91, на име накнаде код подношења захтева за упис у Именик адвоката, адвокатских приправника и адвокатских приправника-волонтера.
 19. Потврдa о уплати таксе у износу од 320,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, на име републичке административне таксе, у корист буџета Републике Србије, са позивом на број који је шифра општине у којој се врши уплата.