Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
1972
Dokumenta za upis u imenik advokatskih pripravnika/volontera

datum objavljivanja 10.12.2018. godine

Spisak potrebne dokumentacije za upis u Imenik

ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA/ VOLONTERA

 

 1. Zahtev za upis u Imenik advokatskih pripravnika/volontera u slobodnoj formi sa kratkom profesionalnom biografijom
 2. Upitnik - može se preuzeti ovde
 3. Diploma pravnog fakulteta ili uverenje o diplomiranju (overena kopija)
 4. Izvod iz knjige rođenih  (original, važnost 6 meseci)
 5. Uverenje o državljanstvu (original, važnost 6 meseci)
 6. Uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original, važnost 6 meseci)
 7. Uverenje MUP-a o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije osuđivan (original, važnost 6 meseci)
 8. Uverenje Centra za socijalni rad da je kandidat poslovno sposoban (original, važnost 6 meseci)
 9. Lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidata izdato od ustanove koja vrši pregled komisijski (Domovi zdravlja, Zavodi za zdravstvenu zaštitu radnika, Instituti za javno zdravlje, Železnička ambulanta u Nišu i sl.)
 10. Potvrda/izjava da je kandidat raskinuo radni odnos ili potvrda iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje
 11. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta ako je sa čipom
 12. Ugovor o radu sa advokatom kod koga obavlja pripravnički staž ( Napomena: Početak obavljanja pripravničke vežbe računa se od dana polaganja pripravničke zakletve u trajanju od najmanje 2, a najviše 4 godine) 
 13. Dve fotografije veličine 3,5 cm  x 4,5 cm
 14. Potvrda Centralnog registra Fonda PIO da se lice ne nalazi na evidenciji lica koja uplaćuju doprinose po osnovu radnog odnosa /S obzirom da je prelaznim odredbama člana 116. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, propisano da od 01.01.2016.godine prestaje da važi obrazac radne knjižice/
 15. Izjava pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili status statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika Upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečenog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije.
 16. Izjava pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da kandidat nema položen pravosudni ispit ili radno iskustvo koje mu daje pravo na polaganje pravosudnog ispita.
 17. Potvrdu o uplati takse u iznosu od 500,00 dinara na tekući račun br. 160-18231-91, na ime naknade kod podnošenja zahteva za upis u Imenik advokata, advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika-volontera.
 18. Potvrda o uplati takse u iznosu od 310,00 dinara na tekući račun br. 840-742221843-57, na ime republičke administrativne takse, u korist budžeta Republike Srbije, sa pozivom na broj koji je šifra opštine u kojoj se vrši uplata.