Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура

датум објављивања: 01.03.2018. године

Обавештење Адвокатске коморе Србије поводом почетка примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату на терет средстава буџетских корисника налази се у наставку:

Поводом почетка примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату на терет средстава буџетских корисника Адвокатска коморе Србије затражила је мишљење од Министравства финансија Управе за трезор - Сектора за јавна плаћања, да ли се наведени прописи примењују на адвокате.

Дана 28.02.2018. године Министравство финансија Управа за трезор - Сектор за јавна плаћања обавестио је Адвокатски комору Србије да се Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату на терет средстава буџетских корисника НЕ ОДНОСИ НА АДВОКАТЕ.